A honlap használatának feltételei és adatkezelési tájékoztató

Kérjük, olvassa el figyelmesen jelen honlap használatának feltételeit valamint az Adatkezelési tájékoztatót, mielőtt a honlapot, annak rendeltetése szerint, használni kezdi. Ahonlap használatával elfogadja a honlap használatának feltételeit és kötelezi magát azokbetartására. Amennyiben nem ért egyet jelen felhasználási feltételekkel vagy az Adatkezelési tájékoztatóba foglaltakkal, kérjük, tartózkodjon a honlap használatától.

I. Felhasználási feltételek

A Maramaros.ro, továbbiakban „a Szolgáltató”, által üzemeltetett www.maramaros.ro weboldalt igénybe vevők, továbbiakban„a Felhasználó”, a honlapot az alábbi feltételek szerint használják:

1. A Felhasználó a honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően nem felel a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

2. Időnként lehetséges, hogy különböző okokból kifolyólag jelen honlap ideiglenesen nem elérhető a Felhasználó számára. A Szolgáltató igyekszik az esetleges hibák, kimaradások mihamarabbi megszüntetésére, azonban kizár minden felelősséget, ami az oldalideiglenes elérhetetlenségéből következne.

3. A Szolgáltató engedélyt ad a Felhasználónak, hogy a honlap egyes részeihez, az ott tárolt információkhoz hozzáférjen.

4. Szabad beleegyezés jogcímén a Szolgáltató személyes adatokat tárol a felhasználókról. A Szolgáltató a személyes vagy egyéb adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban, valamint az Adatkezelési nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli. A 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendeletnek megfelelően a Szolgáltató az általa tárolt személyes adatokat harmadik fél számára nem teszi elérhetővé. Jelen felhasználási feltételek elfogadásával aFelhasználó beleegyezését adja abba, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat tárolja, azokat a honlap fejlesztése érdekében felhasználja.

5. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személy jogait vagy jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon nesértse. A honlapon megjelenített tartalmak alá bejegyzett hozzászólások rendjén ugyanezen elv érvényesül. A Szolgáltató fenntartja a jogot a hozzászólások moderálásáraés eltávolítására.

6. A Szolgáltató fenntartja a jogot olyan Felhasználók letiltására, akik rontják a honlapmegítélését.

7. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése érdekében.

8. A Felhasználó által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9. A honlap oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek másinternetes oldalakra vezetnek, ezeknek az oldalaknak az adatvédelmi gyakorlatáért és egyéb tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10. Az internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a honlapok használata sorána vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni.Amennyiben a honlapok használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli afelelősség.

11. Amennyiben a Felhasználó a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során aj elzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

12. A honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, a közzétett tartalmak szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Felhasználója a honlapon, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásasorán megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemialkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a honlapfelületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat,ötletet, megvalósítást).

13. A honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás –például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel,kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

14. A honlapról értesüléseket átvenni csak a honlapra való hivatkozással lehel, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt.

15. A honlap pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. A honlapon minden esetben feltüntetjük akülső forrásból származó adatok hivatkozását.

16. A honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolat készítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

17. Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, különös tekintettel a www.maramaros.ro domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának listázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

18. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével aSzolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagymeglévő adatokat felülírni. A Felhasználó a honlapot csak rendeltetésszerűen használhatja, ennek során nem használhat olyan automatikus rendszert, robotot, vagy informatikai, szoftveres megoldást, melynek célja adatgyűjtés, nagyobb adatmennyiség kinyerése. A jogosulatlan felhasználás büntető- valamint polgári jogi felelősséget vonmaga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés megszüntetését és az okozott kármegtérítését.

19. A honlapoz való hozzáférés bármely országból lehetséges és a felhasználási feltételek megsértése eljárást eredményezhet országtól és határoktól függetlenül.

20. Az oldalon megjelenő anyagokkal kapcsolatos problémák esetén kérjük forduljonhozzánk a maramaros.ro@gmail.com e-mailcímen.

II. Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés:

2. Fogalmi meghatározások

– „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egyvagy több tényező alapján azonosítható.

– „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így agyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módontörténő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,törlés, illetve megsemmisítés.

– „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagybármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog ismeghatározhatja.

– „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

– „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazástkaptak.

– „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelőtájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozatvagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

– „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagymás módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. Az Adatkezelő által tárolt adatok és az adatkezelés célja

A honlap rögzíti és a honlap fejlesztése érdekében felhasználja a látogatók adatait. Kezelt személyes adatok: a honlap használata során kezelt személyes adatok: IP cím, látogatás időpontja, „sütik” (cookie-k); hírlevélre történő feliratkozás esetén: e-mail cím.

Az adatkezelés célja: a honlap használata során keletkezett személyes adatok kezelése; a honlap böngésző tevékenységének feltérképezése; külön hozzájárulás alapján hírlevél küldésea www.maramaros.ro weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatosan; külön hozzájárulásalapján reklám, célirányos reklám, egyéb marketing célok.

4. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő kizárólag az érintett hozzájárulása jogcímén végzi az adatkezelést, a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont alapján. A Felhasználó a honlap használatával, az Adatkezelésinyilatkozat elfogadásával hozzájárul a személyes adatainak, jelen Felhasználási feltételek és Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez és tárolásához.

5. Az adatvédelem megvalósulása

Az Adatkezelő nagy hangsúly fektet az általa tárolt adatok biztonságos megőrzésére.Az ön által ránk bízott adatokat olyan nyilvántartási rendszerekben tároljuk, melyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és a megőrzési politikánkban foglaltaknak.Minden tárolt adattípusra külön meg kell határoznunk, hogy a jogi következmények és üzletiigények függvényében, mennyi ideig tarthatjuk meg azokat. Amikor már nincs szükség valamelyik adatra, töröljük rendszereinkből.

A www.maramaros.ro honlap felhasználása során a személyes adatok tárolásának időtartama nem határozható meg konkrétan. Ezt a Felhasználó magatartása határozza meg,ugyanis a hozzájárulás visszavonását követően, mivel az adatkezelés jogalapja megszűnik, atárolt adatokat töröljük rendszerünkből.

6. A Felhasználót megillető jogok

Az Adatkezelő biztosítja a Felhasználó számára a 2016/679/EU ÁltalánosAdatvédelmi Rendelet alapján őt megillető jogokat, melyek a következők:

a) Adathelyesbítés joga: A Felhasználónak jogában áll a hibás, hiányos, elavult vagy felesleges személyes adatainak javítását, kiegészítését kérni az Adatkezelőtől.

b) Törlés joga: A Felhasználó kérheti, hogy töröljük rendszereinkből személyes adatait. Ezeknek akéréseknek akkor tudunk eleget tenni, ha a törölni kívánt adatot az Ön hozzájárulásával kezeltük, és nem tudunk más jogalapot megjelölni az adatok megtartása érdekében.

c) Tiltakozás joga: A Felhasználó tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha az adatokat a szolgáltatás nyújtásától vagy jogi kötelezettség teljesítésétől eltérő célból kezelték. Akkor is tiltakozhat a személyes adatok további kezelése ellen, ha az adatokat hozzájárulás alapjánkezeljük. Ha tiltakozik a személyes adatai további kezelése ellen, az ahhoz vezethet, hogybizonyos szolgáltatásaink használatának lehetőségei is korlátozódnak. Ugyanakkor megtilthatja, hogy személyes adatait direkt marketing célokból, piackutatásra vagy profilalkotásra használjuk fel!

d) Adatkezelés korlátozása: A Felhasználó kérheti, hogy korlátozzuk bizonyos személyes adatainak kezelését, ezazonban ahhoz vezethet, hogy honlapjaink és a szolgáltatásaink használatának lehetőségei iskorlátozódnak.

e) Adathordozhatóság joga: A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy strukturált, általánosan használt, gép általolvasható formátumban megkapja az Ön által megadott személyes adatokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez csak azokra az adatokra vonatkozik, amelyeket közvetlen Öntőlszereztünk be!

f) Panasz benyújtásának joga az Adatvédelmi Hatóságnál: Amennyiben úgy véli, hogy adatkezelési tevékenységünk nem felel meg az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek, panaszt nyújthat be a helyileg illetékes Adatvédelmi Hatóságnál. Az Adatvédelmi Hatóság kapcsolattartási adatait itt találja meg:https://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro .

7. A Felhasználót megillető jogok gyakorlása

Jogait levélben vagy e-mailben gyakorolhatja. Kérjük az alábbi elérhetőségek valamelyikén vegye fel velünk írásban a kapcsolatot. Levelében kérjük az alábbi információkat mindenképp küldje meg számunkra, mert ezekre szükségünk lesz az Önazonosításához, és ahhoz, hogy a rendelet által biztosított jogainak a lehető legteljesebb körben eleget tehessünk: név, cím, születési dátum, e-mail cím. Ezeken az információkon felül további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat iskérhetünk.

Kérjük vegye figyelembe, hogy az indokolatlanul ismétlődő, túlzott vagynyilvánvalóan megalapozatlan kéréseket elutasíthatjuk.

Önnek joga van másolatot kérni azokról az adatokról, amelyeket Önről tárolunk.Amennyiben másolatot szeretne kérni az Önről tárolt információk egy részéről vagyegészéről, kérjük az alábbi elérhetőségek valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:

Email: maramaros.ro@gmail.com

Postai cím: Nagybánya, Gheorghe Bilascu utca, 14/7 sz.,Máramaros megye, Románia

Sütik (cookies) kezelése

e-mail:maramaros.ro@gmail.com) általa www.maramaros.ro honlapon használt sütikre (cookies) vonatkozó felhasználásiinformációkra vonatkozik.

1. Mi az a süti?

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetesszolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtóonline szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság mindenböngésző támogat.

2. Milyen sütiket támogat a www.maramaros.ro?

– A weboldal fejlesztése;

– Az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinakhasználata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt;

– Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat -annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat;

– Célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon;

– Böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása;

– Chat funkció és websegéd szolgáltatás használata.

3. A sütik típusai

a) Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Idetartozik például a kalkulátor-használati értékek tárolása, a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód. Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkülnem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.

b) Statisztikai célú sütik

Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek,mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintésiideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekébenkérjük, kattintson ide.

c) Hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Önszámára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresettfel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

A honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:

Google Adwords.A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el:https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Google Adsense. A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Google Analytics.A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Adverticum. A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:https://adverticum.net/szolgaltatasaink/adserver/opt_out/

Hoppex. A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken: http://hoppex.hu/wp-content/uploads/2018/05/Adatkezel%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_HOPPex_v1.1.pdf

Facebook. A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:https://www.facebook.com/policy/cookies

4. A sütik állapotának ellenőrzése és kikapcsolása

Minden böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbbböngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonbanáltalában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogyengedélyezi-e a sütiket. Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunkhasználhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-kalkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérőenfog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Mozzila Firefox:https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Microsoft Internet Explorer:https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Edge:https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Opera:https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Adatkezelési nyilatkozat

A www.maramaros.ro honlap használatával hozzájárulok az általam megadott személyes adatok kezeléséhez, a Maramaros.ro e-mail: maramaros.ro@gmail.com), továbbiakban „Adatkezelő” részére.

A 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet 6. Cikk (1) bekezdése a) pontjábanfoglaltaknak megfelelően az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja az Adatkezelési tájékoztatóba foglalt, Adatkezelő által vállaltszolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél, azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.

További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynekcélja jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet.

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkülvisszavonható.

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, amegfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.